ژنراتورهای ازن قادر به ساختن ازن از هوای طبیعی هستند و به طور معمول به عنوان ضد عفونی کننده اتاق مورد استفاده قرار می گیرند و آن هارا از بین میبرد.

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

ویروس کرونا یا (۱۹-COVID (در حال تکامل و انتشار بی سابقه ای قرار دارد و اولین سؤال این است که چه مدت یک ویروس می تواند خارج از میزبان و بر روی سطوح زنده بماند.

این ویروس بسته به دما و رطوبت محیط ، در هر سطح بین ۵ ساعت تا ۹ روز می تواند زنده بماند ، در حالی که نورو ویروس هاکه به طور معمول به دستگاه گوارش حمله می کنند، حتی در شرایط گرم و خشک می توانند تا چهار هفته بر روی سطوحزنده بمانند.

اشتباه است فرض کنیم که coronavirus می تواند تنها چند ساعت روی سطح باشد، همانطور که توسط سازمانهای بهداشت و درمان در سراسر جهان پیشنهاد میشود، بایستی سطوح به طور مرتب ضدعفونی گردد.

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

ویروس ها معمولا دارای مولکول های زیستی پیچیده ای هستند که برای فعال شدن به یک سلول زنده نیاز دارند .

از آنجا که اطلاعات دقیقی در خصوص اینکه ویروس کرونا چه مدت زمانی میتواند بر روی سطوح زنده بماند، در دسترس نمی باشد،بهترین کار ضد عفونی کردن مناطق یا سطوحی است.

افراد بیشترین تماس را با سطوح داشته اند و یا نشانه هایی از آلوده بودن یا نبودن در آنها بروز کرده است.

بهترین روش برای انجام این کار استفاده از تکنولوژی ازن میباشد که در گذشته با آزمایشی که بر روی ویروس سارس انجام شد.

این امر اثبات گردید که این ویروس در مواجهه با این گاز به راحتی از بین میرود و از آنجا که ساختار ویروس کرونا جدید مشابه ساختار ویروس سارس می باشد، به طور حتم میتوان گفت در مورد این ویروس (کرونا) هم میتوان به نتیجه ی مثبتی دست یافت.

بیش از ۱۷ مقاله علمی اثبات شده وجود دارد که نشان می دهد گاز ازن قادر به از بین بردن کرونا ویروس میباشد.

هرچند هنوز هیچ مطالعه ای جز مواردی که در حال حاضر در انستیتو ویروس شناسی هوبئی در چین در رابطه با این موضوع وجود دارد، انجام نشده است، پیشرفت آن بسته به مطالعاتی ست که تا پایان این نتیجه گیری باید انجام شود.

ازن یک گاز طبیعی است که از اتم های اکسیژن تشکیل می شود مولکول های اکسیژن که هرکدام متشکل از دو اتم اکسیژن می باشند توسط قوس الکتریکی هنگام رعد و برق، صاعقه و یا توسط اشعه ماوراء بنفش خورشید به اتم های شکسته تبدیل می شوند که به تنهایی نمی توانند در مولکول های اکسیژن دی
اتمی وجود داشته باشند.

در این مرحله مجددا ترکیب و به برخی از اتم های اکسیژن سه اتمی پیوند خورده که مولکول های جدیدی به نام ازن یا O3 تشکیل میشوند.

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

ژنراتورهای ازن قادر به ساختن ازن از هوای طبیعی هستند و به طور معمول به عنوان ضد عفونی کننده اتاق مورد استفاده قرار می گیرند و آن هارا از بین میبرد.

اثرات ضد پاتوژن ازن برای چندین دهه اثبات شده است.

توانایی نابود کردن باکتریها، ویروس ها، قارچ ها و در بسیاری از گونه های تک یاخته ها و همچنین پایه ای برای استفاده بیشتر آن در ضد عفونی کردن منابع آب شهری در شهرهای جهان است.

به طور معمول، ویروس ها ذرات کوچک و مستقلی هستند که از بلورها و ماکرومولکول ها ساخته شده اند. بر خالف باکتری ها، که فقط در سلول میزبان تکثیر می شوند.

ازن با برخورد از طریق پوشش پروتئینی ویروس به درون هسته آن نفوذ کرده و ویروس ها را از بین می برد.

برخی از ویروسهای های متاثر از ازن:

  • ویروس های I
  • هپاتیت A
  • هپاتیت B
  • روتا ویروس های انسانی
  • ویروس Norwalk
  • Parvoviruses

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

بیشتر تحقیقات و مطالعات در مورد اثرات ضد ویروسی ازن بر تمایل ازن در جهت متالشی نمودن پوشش پروتئینی ویروس ها استوار است.مولکولهای چربی را در مکانهای پیکربندی، پیوندهای مختلف را از هم جدا می کند و در واقع، هنگامی که پوشش لیپیدی ویروس تکه تکه می شود، هسته DNA یا RNA آن نمی تواند زنده بماند.

ویروس های پوشش دار Adenoviridae ، (Picornaviridae ،یعنی پلی ویروسی، Coxsachie ،اکوویروس، رینو ویروس، هپاتیت A و E و (Rotavirus (Reoviridae نیز شروع به بررسی کرده اند از هسته اسید نوکلئیک اسید )ساخته شده از DNA یا RNA و یک الیه اسید نوکلئیک یا کپسید ساخته شده از پروتئین تشکیل شده است.

ویروس های پوشش دار معموال نسبت به ویروس های برهنه در مقابل چالش های شیمیایی و فیزیکی حساس تر هستند و تاثیر ازن بر لیپید های اشباع نشده یکی از بهترین فعالیت های بیو شیمیایی مستند آن است؛ که گاز ازن در مواجهه با پروتئین ها، کربوهیدرات ها و اسید های نوکلئیک واکنش پذیر است .

Coronavirus جدید یک ویروس تحت پوشش پروتئین است.

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

آیا مواد ضد عفونی کننده آلترناتیو روی Coronavirus تاثیر خواهند کرد؟

در مورد ضد عفونی کردن در هنگام اپیدمی، چیزی غیر از ضدعفونی کننده دستی و صابون وجود دارد.

از زمان شیوع ویروس در ژانویه، تعداد زیادی محصول که ادعا می کنند میکروب ها را می توانند بکشند، بیشتر در کشورهای آسیایی گسترش یافته اند.

شاید نشانه ای از خاطر جمعی آن جوامع از اپیدمی های گذشته مانند SARS و آنفوالنزای مرغی باشد.

این محصوالت حاوی بیشترین اقدامات احتیاطی است، مانند پوشیدن ماسک صورت، حمل بطری های ژل الکل در همه جا، و تمیز کردن مداوم محیط هایشان با سفید کننده ها و مواد شوینده می باشد.

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

تدوین یک روش عملی برای استفاده از گاز ازن به عنوان یک عامل ضد عفونی کننده ویروس هدف ما ایجاد روش عملی استفاده از خواص ضد ویروسی شناخته شده ازن در یک دستگاه پرتابل است که می تواند برای ضد عفونی اتاق ها در مراکز درمانی، هتل ها و ادارات یا مجتمع های دیگر استفاده شود.

حداکثر اثر ضد ویروسی پس از دستیابی به اوج غلظت گاز ازن نیاز به یک دوره کوتاه و رطوبت بال دارد.

خواص ضد ویروسی و ضد میکروبی ازن ها به خوبی ثبت شده است .

اگرچه مکانیسم های انفعال به خوبی درک نشده اند ، و می توان چندین هدف سلولی ماکرومول را درگیر کرد.

محلول های آبی ازن به عنوان ضد عفونی کننده در بسیاری از موقعیت های تجاری، از جمله تصفیه فاضالب، لباس های شسته شده و فرآوری مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

بر خلاف سایر گازهای ضدعفونی کننده و کاربردهای شیمیایی آن ها، تکنولوژی ازن یک ترکیب طبیعی و ارگانیک است، به راحتی از طریق اکسیژن یا هوا در محل تولید می شود و نیمه عمر آن حدود ۱۰ الی ۲۰ دقیقه بوده و در نهایت به اکسیژن تبدیل می شود.

گاز ازن به عنوان یک گاز می تواند به تمام مناطق در داخل یک اتاق، از جمله نواحی، المپ ها، پارچه ها و قسمت های زیرین مبلمان نفوذ کند، بسیار کارآمدتر از اسپری های مایع و ذرات معلق در هوا استفاده می کند.

تنها مضرات قابل توجه آن اثر خورندگی آن در دزهای باالتر برای مواد خاص مانند الستیک و قرار گرفتن در معرض طولانی مدت با دز باال و سمیت بالقوه آن برای انسان است.

اماکنی مانند ازن درمانی در پزشکی و دندانپزشکی از دز های مناسب و قابل کنترل استفاده می کنند.

ما امکان استفاده از گاز ازن را به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از آلوده سازی سطوح سخت و آفتاب حاوی فیلم های خشک یا مرطوب از افتراقها، در حضور و عدم وجود مایعات آندبولوژیکی آوار سلولی ارزیابی کردیم؛

پس از آزمایش های آزمایشگاهی موفق، ما یک ازن ژنراتور و کاتالیزوری نمونه اولیه نمونه کارآمد را تولید کردیم که بتواند در اتاق حاوی آالینده های ویروسی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین الزم به ذکر است اثرات ازناسیون در جلوگیری و کنترل از شیوع بیماریهای ویروس ها در صنایعی مانند شیالت (مزارع پرورش ماهی) و فارم های مرغداری مورد تایید و تاکید بوده است.

ازن و اثرات آن بر روی ویروس ها

تقویت غیرفعال سازی ویروس از طریق رطوبت زیاد

طبق آزمایشات متعدد ثابت گردیده است که تاثیر ازناسیون همراه با رطوبت، خیلی بیشتر از تاثیر آن بصورت گازی می باشد.

انواع مختلفی از ژنراتورهای ازن با گرماژهای متنوع تولید و به صورت عمده قابل ارائه می باشد.

این دستگاه ها بر اساس محل و ابعاد محل نصب بصورت سفارشی تولید می گردد.

این تکنولوژی معموالً به صورت صنعتی، غیر صنعتی و پزشکی در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین از تکنولوژی ازن می توان برای ضدعفونی کردن اتاق کوچک و بزرگ به اندازه ۲۵ تا ۲۰۰ متر مربع نیز استفاده کرد.

 


خدمات ما

دستگاه های RO

پکیج ازن O3

پکیج UV

ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر CL

قطعات جانبی

سیستم UF

همه خدمات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *