اشعه ماوراء بنفش UV

ﯾﻮ وی ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ کردن آب اﺳﺖ.ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮوي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎده اي دارﻧﺪ. شاید بد نباشد که بدانید در سالهای اخیر بسیاری از تصفیه خانه ها در نقاط مختلف دنیا از این متد برای ضد عفونی و تصفیه آب آشامیدنی استفاده میکنند لذا ما در مجموعه شرکت آوین گستر البرز بهترین پکیج ضد عفونی کننده با اشعه یو وی را به شما ارائه خواهد کرد.


 

درباره ضدعفونی کننده UV

نور خورشید یکی از بزرگترین ،طبیعی ترین و قوی ترین ضدعفونی کننده ها است.طیف غیر قابل روئیت اشعه خورشید با طول موج ۲۵۴نانومتر همان (اشعه uv)است ،که باعث توقف تکثیر هر نوع میکروارگانیسمی میشود،بدین صورت که تشعشع اشعه ماورای بنفش در دیواره سلولی میکروارگانیسم ها نفوذ می کند اسیدهای نو کلئیک و دیگر مواد سلولی حیاتی به وسیله آن اثر تحت تاثیر قرار میگیرند درنتیجه صدمه دیده ویا نابود میشوند. امروزه این نوع فرآیند ضد عفونی آب طبیعی را میتوان به صورت موثر با استفاده از اشعه ماورای بنفش بدست آورد و کنترل کرد. و لذا ما در مجموعه آوین گستر البرز بهترین پکیج ضد عفونی کننده UV را به شما ارائه خوهیم کرد.

مزایای پکیج UV

بدون آلودگی

رفع هر نوع آلودگی میکروبی بدون آلودگی شیمیایی

بدون دردسر

ضدعفونی فوری بدون نیاز به مخزن ذخیره

سیستم ضد عفونی UV

ضدعفونی موثر میکرو ارگانیسم های مقاوم در برابر کلر و ازن

سازگار با محیط زیست

عدم تغییر در کیفیت فیزیکی و شیمیایی سیال و عدم تخریب محیط زیست