دستگاه ضد عفونی کننده ازن O3

ﮔﺎز ازن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻟﺎي ﺧﻮد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ، وﯾﺮوس ﻫﺎ ، ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ، اﺳﭙﻮرﻫﺎ ، ﻣﺨﻤﺮ ﻫﺎ ، ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ آب ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه آب ازن ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻠﺎف ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ازن ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﯽ اي ﺑﺮﺟﺎي ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد. در مقاله مجزا با عنوان خواص فیزیکی و شیمیایی ازن بصورت دقیق به بررسی این مدل گندزدایی و ضد عفونی کردن آب پرداخته ایم که میتوانید آن را از بخش مقالات سایت مطالعه نمایید.

معرفی دستگاه ها