دستگاه تزریق کلر چیست ؟

دستگاه ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر

حتما اطلاع دارید که استفاده از کلر یکی از اصلی ترین مراحل تصفیه آب به جهت ضدعفونی کردن و از بین بردن هاگ میکروبهای موجود در آب میباشد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮ ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﺧﻄﻮط ﻋﺒﻮر آب ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و دﺳـﺘﯽ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ داراي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و داراي ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻖ کلر از ﻧﻮع دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﻣﮕﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. کیفیت ساخت و عملکرد این دستگاه با سایر برند ها قابل مقایسه نیست.

اگر با نحوه کارکرد با دستگاه کلرزن CL و طریقه تزریق کلر و ضد عفونی آب آشنایی ندارید حتما به بخش مقالات آموزشی مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

دستگاه ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر در کجا کاربرد دارد ؟