دستگاه آب شیرین کن چیست ؟

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی RO ﺑﻪ روش اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي می شوند که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت .

BW - برای تصفیه آب تا      TDs<3000ppm
HBW - برای تصفیه آب تا      TDs<10000ppm
SW - برای تصفیه آب تا      TDs<45000ppm

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺷـﺎﺳﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺼﺐ آﺳﺎن آن اﺳﺖ. ﺷﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨـﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳـﺘﯿﻞ 403 ﺑـﻮده و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣـﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻏﺸـﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد. ﭘﻤﭗ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و اﭘﺮاﺗﻮري آﺳﺎن ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ داراي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه PLC ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر (HMI) جهت نمایش وضعیت ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه و رﻓﻊ ﻋﯿﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دستگاه دبل RO چیست ؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫـﺶ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آب ﺑـﺪون ﯾﻮن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮاي ﻣﺼـﺎرف آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف دﯾﮕﺮ دبل RO ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن رﯾﮑﺎوري ﺑﺎﻟﺎ از آب ورودي ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ 58 درﺻﺪ رﯾﮑﺎوري از آب ورودي ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

کاربرد RO در صنایع مختلف

صنایع نوشیدنی سازی

آب تصفیه شده در کارخانجات نوشیدنی ها اهمیت به سزایی دارد آب شامل کلیه جامدات محلول در خود می باشد که مجموع این جامدات با واحد TDS اندازه گیری میشود.

صنایع غذایی و لبنی

در اغلب صنایع لبنی و غذایی کیفیت شیمیایی آب اهمیت بسیاری دارد زیرا مصرف آب با کیفیت شیمیایی نا مطلوب سبب ایجاد صدمات زیادی به دستگاه ها و تجهیزات تولید در صنعت می شود .

کارخانجات تولید آرد

کارخانجات آرد به عنوان صنعت مادر در بخش صنایع غذایی مطرح هستند و علاوه بر تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانجات صنایع غذایی ازجمله کیک .کلوچه . نان . نشاسته . و ........... محصولات کارخانجات آرد بر سفره ی تمام خانواده ها و سبد غذایی اعضای جامعه وجود دارد .

بیمارستان ها

سیستم های تصفیه آب برای واحد های همودیالیز نقش حیاتی دارند . لذا اطمینان از اینکه کیفیت آب وارد شده به سیستم های همودیالیز دارای استاندارد های پزشکی می باشد حائز اهمیت است . سیستم های تصفیه آب . آبی را فراهم می کند که در آن سطوح آلاینده هایی که برای بیماران دیالیزی سمی شناخته شده اند به طور مداوم کمتر از حد توصیه شده نگهداری می شود

دام و طیور

اگر چه آب ماده مغذی برای دام و طیور محسوب نمی شود ولی یکی از ارکان حفظ حیات هر جاندار بوده آب باعث محلول شدن مواد قابل هضم غذا و انتقال آن به نقاط مختلف بدن و دفع مواد زیان آور می شود.

استخر ها

در استخر های مختلف تصفیه آب به صورت فیزیکی با فیلتراسیون یا فیلتر کردن آب صورت می پذیرد که در این روش ذرات معلق و نا خالصی های موجود در آب جدا می شوند و آب ضد عفونی شده و به چرخه استخر باز می گردد . در صورت وجود آب با TDS بالا نیاز است آب RO شده سپس به جرخه استخر اضافه شود تا جلوگیری شود از ایجاد رسوب در مکانیزم استخر .

ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮق

بیش از98 درصد انرژی الکتریکی مصرفی در جهان را نیروگاه های حرارتی تامین می کنند و تصفیه آب برای انواع مختلف نیروگاه های حرارتی امری حیاتی است.

صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی جز صنایع زیر ساختی یک کشور محسوب می شود که علاوه بر تولید محصولات نهایی بخش عمده ای از محصولات میانی را تولید می کنند که در صنایع دیگر مصرف شده و به گونه ای نیاز دیگر صنایع را تامیین می نماید.

کارخانجات شیرینی و شکلات

عمدتا در کارخانجات شیرینی و شکلات آب در دو مورد مصرف دارد یک : مصرف آب از لحاظ کیفیت شیمیایی در دستگاه ها و تجهیزات تولید دو: مصرف آب برای تولید محصول که از لحاظ شیمیایی و میکروبی حائظ اهمیت می باشد .

کولینک تاور ها (برج های خنک کننده)

آب مصرفی در سامانه های تهویه مطبوع و برج های خنک کننده میتواند مشکلات فراوانی چون : تشکیل رسوب . خوردگی تجهیزات و....... به وجود بیاورد. لذا پیشنهاد می شود آب قبل از ورود به سیستم تصفیه شده و سپس به سیستم تزریق شود .

دیگ بخار

بدون شک مهم ترین عامل در تولید بخار آب و کیفیت آن می باشد. کیفیت آب ورودی به دیگ بخار تاثیر مستقیم بر عملکرد دیگ بخار و مصرف انرژی آن دارد در صورتی که آب ورودی به دیگ های بخار تصفیه شده باشد جلوگیری می کند از رسوب ناشی از کلسیم منیزیم سیلیکا و همچنین موجب افزایش عمر مفید دیگ و جلوگیری از خردگی پایپینگ آن می شود .

صنایع کشاورزی

منابع آب کشاورزی از دو بخش آب های سطحی و آب های زیر زمینی تامین می شود کیفیت آب برداشت شده از این منابع معمولا مناسب مصرف برای کشاورزی نمی باشند وجود برخی ترکیبات معدنی و ذرات شن و ماسه و همچنین برخی ترکیبات عالی که باعث ایجاد طعم و بو در آب می شوند

معرفی مدل های دستگاه RO شرکت آوین گستر البرز

دستگاه RO 50

دستگاه RO 5

دستگاه RO 50 Auto

دستگاه RO 600

مدل RO15

مدل RO36

مدل RO 10

مدل RO 300