پروژه شرکت رنگ رزی ماموت

بوئین زهرا
متن دلخواه را وارد نمایید
02636318420
متن دلخواه را وارد نمایید
متن دلخواه را وارد نمایید
متن دلخواه را وارد نمایید
متن دلخواه خود را وارد نمایید

امکان تغییر عنوان به عناوین دیگر صفحه وجود دارد.
یک دستگاه دبل RO به منظور استفاده از آب برای رنگ رزی پارچه وهمچنین ریکاوری بالا از آب موجود به ظرفیت 75+200 برای مجموعه طراحی ساخت و راه اندازی شد .
لینک محصولات