• تصفیه آب مورد استفاده در بویلر ها
  • تصفیه آب مصرفی جهت رقیق سازی انواع شربت ها و آب میوه ها
  • تغلیظ آب میوه ها