دستگاه ضد عفونی کننده ازن O3

ﮔﺎز ازن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻟﺎی ﺧﻮد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ، وﯾﺮوس ﻫﺎ ، ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ، اﺳﭙﻮرﻫﺎ ، ﻣﺨﻤﺮ ﻫﺎ ، ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ آب ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه آب ازن ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻠﺎف ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ازن ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﯽ ای ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد. در مقاله مجزا با عنوان خواص فیزیکی و شیمیایی ازن بصورت دقیق به بررسی این مدل گندزدایی و ضد عفونی کردن آب پرداخته ایم که میتوانید آن را از بخش مقالات سایت مطالعه نمایید.

معرفی دستگاه ها