پروژه مزرعه قارچ سپیدار

صفا دشت کرج
02636318420

به ظرفیت ۲۴ متر مکعب در شبانه روز . در تولید قارچ محیط کشت خاک کمپوست می باشد که به ازای هر متر مربع خاک استفاده شده قارچ بیشتری بر داشت شود صرفه ی اقتصادی داشته و برای تولید کننده مقروم به صرفه تر می باشد . پس از نصب دستگاه آب شیرین کن در این مجموعه مقدار تولید قارچ از هر متر مربع کمپوست از۱۶ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد که البته این افزایش منوط به استفاده از کمپوست با کیفیت خوب را دارا می باشد .

لیست محصولات